Druga publikacja o Czarnówku

Utworzono: 29-01-2016

Muzeum w Lęborku oraz Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica informują, że opublikowno pierwszy wolumin wyników wieloletnich badań w Czarnówku w prestiżowej serii wydawniczej Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina Tom V, CZARNÓWKO, STAN. 5. CMENTARZYSKA Z PÓŹNEJ STAROŻYTNOŚCI NA POMORZU. Część 1, prezentujący wstęp do poznania największej i najważniejszej nekropoli z późnej starożytności z ziem polskich.

Promocja książki odbędzie się dnia 29.01.2016 r. o godz. 14.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Leborku.

Stanowisko odkryto w 1972 roku i niemal w całości zbadano wykopaliskowo w latach 1973–2000 oraz 2008–2015. Ogromna większość grobów pochodzi z czasów od wczesnej epoki żelaza po młodszy okres wpływów rzymskich i wiąże się z nekropolami kultur pomorskiej, oksywskiej i wielbarskiej. 

Pierwsza część monografii Czarnówka przynosi zarys historii badań stanowiska (z pełnym planem cmentarzyska) i pełne opracowania dwóch niewielkich nekropoli – z okresu wędrówek ludów oraz z wczesnego średniowiecza, a także kilka opracowań wyników badań specjalistycznych: serię oznaczeń szczątków antropologicznych, wyniki badań nielicznych materiałów archeozoologicznych, opracowanie wyników oznaczeń szczątków drewna i węgli drzewnych, wyniki i interpretację największej liczby analiz składu chemicznego zabytków (w większości kultury wielbarskiej) ze stopów miedzi i metali szlachetnych, jakie w Polsce wykonano dotychczas dla jednego stanowiska, analizę szczątków tkanin wraz z rekonstrukcją płaszcza „paradnego” oraz opatrzony komentarzem archeologicznym zespół dat radiowęglowych.

Publikację wydano w ramach projektu Okruch złota w popiele ogniska… realizowanego przez Muzeum w Lęborku z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programuDziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych.

Równocześnie tom ten ukazał się w wersji elektronicznej w jęz. niemieckim, jako część 1 woluminu XIX serii głównej Monumenta Archaeologica Barbarica.

SPIS TREŚCI / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

I. Agnieszka KRZYSIAK, Jacek ANDRZEJOWSKI, Czarnówko – największe cmentarzysko z późnej starożytności na ziemiach polskich   

II. Jan SCHUSTER, Przybysze ze Skandynawii – małe cmentarzysko z okresu wędrówek ludów  

III. Sławomir WADYL, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Czarnówku   

IV.1. Franciszek ROŻNOWSKI, Lidia CYMEK, Analizy antropologiczne szczątków kostnych z cmentarzyska w Czarnówku, stan. 5, pow. lęborski (materiały z lat 2008–2015)   

IV.2. Daniel MAKOWIECKI, Wyniki badań archeozoologicznych z Czarnówka, pow. lęborski, stan. 5 (materiały z lat 2008–2015)   

IV.3. Tomasz STĘPNIK, Analiza dendrologiczna próbek drewna i węgli drzewnych z cmentarzyska w Czarnówku, stan. 5, pow. lęborski (materiały z lat 2008–2013)   

IV.4. Paweł GAN, Charakterystyka chemiczna zabytków z cmentarzyska w Czarnówku– analizy wprowadzające  

IV.5. Jerzy MAIK, Tekstylia z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Czarnówku, pow. lęborski. Część 1

IV.6. Maria CYBULSKA, Analiza i rekonstrukcja płaszcza z obiektu 384 z cmentarzyska w Czarnówku 

IV.7. Danuta MICHALSKA, Magdalena BENYSEK, Jacek ANDRZEJOWSKI,  Czarnówko, stan. 5 – datowania radiowęglowe   

CZARNÓWKO, stan. 5. Plan cmentarzyska (wkładka)

CZARNÓWKO, stan. 5. Vor- und frühgeschichtliche Gräberfelder in Pommern. Teil 1, Monumenta Archaeologica Barbarica XIX/1 (elektronische Ausgabe – CD).

Series_Gemina_5_okladka_1.JPG

logo_MKiDN_1.jpg

NID_logotyp_1.jpg