Program Kreatywna Europa - Projekt MUS.NET

http://www.mus-net.eu/

logo_partner__w_2.jpg

 

mus.net1_.jpg

 

Muzeum w Lęborku informuje, że przystąpiło do realizacji projektu MUS.NET (607340-CREA-1-2019-1-IT-CULT-COOP1)który realizowany jest w ramach programu Kreatywna Europa i zaplanowany na lata 2014-2020. W ramach tego wielopłaszczyznowego projektu 5 europejskich różnorodnych instytucji kulturalnych będzie realizować szeroko rozumiany tzw. Rozwój PublicznościMUS.NET, łącząc innowacyjność oferowaną przez szeroką gamę urządzeń cyfrowych i ICT (technologia informacyjno – komunikacyjna) z tradycyjną ofertą kulturalną muzeów opartą na dziedzictwie kulturowym, ma zwiększyć rolę małych muzeów w kulturalnym życiu lokalnych społeczności. Wychodząc naprzeciw potrzebie pozyskiwania nowych odbiorców, jak również wdrażaniu innowacyjnych technologii, projekt zakłada:

- ankietyzację

Przeprowadzenie ankiet na temat stosowania dobrych praktyk wśród muzeów oraz innych instytucji kultury biorących udział w przedsięwzięciu. Stworzenie ankiet i ich analiza posłużą do wdrażania nowych formatów koncepcyjnych i technologicznych na potrzeby Rozwoju Publiczności.

- szkolenia operatorów muzealnych i animatorów kultury

Partnerzy projektowi chcą, aby ich pracownicy ustawicznie podnosili swoje kwalifikacje z zakresu pracy z różnymi grupami społecznymi, w tym z grupami niedoreprezentowanymi. Nowe umiejętności, nowe sposoby narracji, mają ułatwić rozpoznawalność muzeum w lokalnej przestrzeni społecznej, a także zintensyfikować liczbę nowych odbiorców.

- wprowadzenie innowacji z zakresu ICT

a. Stworzenie aplikacji „Muzeum w kieszeni” tzw. „Museum in the pocket”. Aplikacja, zrealizowana zgodnie z innowacyjnymi standardami technologicznymi, będzie swoistym przewodnikiem po najciekawszych zbiorach muzeum. Aplikacja - dzięki kodom QR lub Art. Code zastosowanym do wybranych eksponatów - ułatwi zwiedzanie muzealnych ekspozycji skupiając się na tych najciekawszych z zakresu archeologii, historii oraz etnografii. Dzięki aplikacji muzeum poszerzy swoją ofertę o nowoczesne interaktywne formaty zwiedzania muzeum;

b. Organizacja interaktywnej przestrzeni Draw Alive

Założeniem projektu jest stworzenie przestrzeni dla najmłodszych z tzw. „ożywioną ścianą” łączącą w sobie świat realny z wirtualną rzeczywistością. Instalacja multimediów na kształt Draw Alive pozwoli najmłodszym odbiorcom na poznanie mechanizmów łączenia wirtualnej rzeczywistości z realną.

- realizację filmu projektowego

Powstanie 10 minutowy film prezentujący kolekcje własne oraz partnerów Muzeum w Lęborku. Film ma na celu nie tylko ułatwienie odbiorcom zwiedzanie przestrzeni muzealnych, ale również reklamę zbiorów oraz profilu działalności partnerów projektu.

Projekt MUS.NET skoncentrowany na odbiorcach i publiczności, proponuje nową innowacyjną skalę metod wdrażania dobrych praktyk do muzeów, jak również innych instytucji kultury. Nie lekceważąc postępującej technicyzacji, promując nowe zastosowania technologiczne chcemy popularyzować własną tożsamość kulturową, wzbudzać zainteresowanie dziedzictwem kulturowym oraz historią regionu wykorzystując do tego nowe formuły technologiczne. Wymiana doświadczeń, wypracowane wspólnie techniki oraz baza nowopowstałych sieci międzynarodowych kontaktów w sferze kulturalnej, mają kompleksowo pomagać instytucjom w efektywnej pracy na rzecz pozyskiwania nowych odbiorców i kreacji świadomej publiczności.

W projekcie MUS.NET. biorą udział:

Prowincja Padwa – lider projektu

Butterfly Arc s.r.l. (Włochy) – partner

Fundación Santa María la Real del patrimonio histórico (Hiszpania) – partner

Muzeum w Lęborku (Polska) - partner

Ris Raziskovalno Izobrazevalno Sredisce Dvorec Rakican (Słowenia) - partner

Ogólna kwota dla projektu: 325 299 Euro,

a dofinansowanie z programu Kreatywna Europa to 195.178 Euro.

Muzeum_w_L__borku_roll_up_2_1_1.jpg